Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per PM10

0
512

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic informa que atenent els nivells
de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM) 10 enregistrats per la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la
presència d’una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, i la previsió dels models
de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic, per resolució, ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l’aire
pel contaminant PM10, per a tot el territori.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals
mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els
riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de
recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant
de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més
vulnerables i també a la població en general.