Ajuts econòmics per a la instal·lació d’activitats comercials al nucli urbà de Martorell

0
683

L’Ajuntament de Martorell va aprovar al ple del passat 20 de juliol de 2020, les bases dels ajuts econòmics, en règim de concurrencia no competitiva, destinades a empreses i autònoms per a la instal·lació de la seva activitat al nucli urbà de Martorell.

Un cop resoltes les al·legacions i publicades les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 24 de novembre de 2020, han esdevingut definitives, el dia 17 de desembre de 2020, i s’obre el termini per sol·licitar les ajudes.

Aquest ajut es configura com una de les mesures incloses en el Pla de reactivació econòmica i de protecció social de Martorell “Martorell Actua”, que contempla accions en diversos àmbits per fer front als efectes de la COVID-19, aprovat en sessió del ple de l’Ajuntament de Martorell tinguda el dia 20 de juliol de 2020.

Qui pot demanar aquest ajut?

Aquesta nova línia d’ajuts específics està adreçat a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que a partir de l’1 de gener de 2020 i fins exhaurir la partida pressupostària corresponent, instal·lin o traslladin la seva activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell.

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Ser persona física autònoma o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) i estar donada d’alta en algun dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell i, tot i estar desenvolupant la seva activitat comercial, empresarial o professional en un altre indret de Martorell, traslladar la seva activitat o constituir una segona seu de la seva activitat al nucli urbà del municipi de Martorell.
 • Donar d’alta la seva seu social, delegació o centre de treball al nucli urbà del municipi de Martorell, en el supòsit d’obertura d’una nova activitat.
 • Tenir un màxim de 10 treballadors/es.

 Ajuts

 • Ajuts destinats a la instal·lació o trasllat d’activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell, a partir de l’1 de gener de 2020, per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors.         

 • Aportació directa de fins a 3.000 € per aquelles persones beneficiàries que instal·lin la seva nova activitat a un local comercial del nucli urbà del municipi de Martorell.

 • Aportació directa de fins a 2.000 € per aquelles persones beneficiàries que, tenint ja una seu a Martorell, obrin una segona seu o traslladin l’existent a un local comercial del nucli urbà del municipi de Martorell.

 • L’import concedit s’haurà de destinar a fer front a les despeses d’instal·lació o trasllat a un local comercial del nucli urbà de Martorell respecte de l’activitat econòmica.

 • Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altra concedida per altres administracions.

Les subvencions seran compatibles amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
No obstant, el seu import no podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb d’altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari.

Sol·licitud i documentació 

Les sol·licituds de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podran presentar:

Per a persones físiques o jurídiques. *Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

 • Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell.
  Només per a les persones físiques. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 775 60 76 o enviar un correu electrònic aoac@martorell.cat.


Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.