L’escola, al setembre, fins a 4t de primaria sense mascareta i un màxim de 20 alumnes per classe

0
1758

Els Ministeris de Sanitat i Educació i Formació Professional han elaborat un document, que serà presentat demà a les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d’Educació, l’objectiu de la qual és plantejar una estratègia consensuada per a oferir un entorn segur i saludable a l’alumnat i personal dels centres educatius, amb la finalitat de reprendre l’activitat presencial al setembre.

Mesures per a una escola presencial al setembre.

El text indica així mateix la manera de dur a terme la detecció precoç de possibles casos de COVID-19 i la gestió adequada d’aquests.

Els principis bàsics que regeixen les mesures definides són la limitació de contactes, les mesures de prevenció personal, la gestió de casos i la neteja i ventilació. A més, s’estableixen accions transversals com la reorganització del centre, la coordinació i participació, la comunicació i educació per a la salut i l’equitat.

Cada centre ha de tenir, de manera complementària a aquest document base, un Pla d’Inici de Curs i Plans de Contingència que prevegin les actuacions a realitzar i els mecanismes de coordinació necessaris per als possibles escenaris que puguin donar-se. D’aquesta manera, es proposa que hi hagi una persona responsable de referència per als aspectes relacionats amb el COVID-19. També es recomana la creació d’un equip, format per diferents representants de la comunitat educativa, que garanteixi que tothom estigui informat així com el compliment dels principis.

Limitació de contactes i mesures de prevenció

En l’educació infantil, fins al 4t curs d’Educació Primària inclòs, s’ha definit que es podran establir grups estables d’alumnat, idealment amb 15 alumnes/as (màxim 20), que poden socialitzar sense mantenir la distància interpersonal de manera estricta, ja que és un grup de convivència estable. Això possibilitarà a més el rastreig de contactes ràpid i senzill en el cas que es donés algun cas.

Per part seva, en 5è i 6è d’Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat els espais es reorganitzaran de manera que es compti amb una separació d’almenys 1,5 metres entre les taules.

Es prioritzarà així mateix, en la mesura que sigui possible, la utilització dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d’oci, en lloc dels tancats.

Apartat important tenen les mesures de prevenció personal, com són la higiene de mans freqüent i meticulosa, evitar tocar-se el nas, ulls i boca o usar mocadors d’un sol ús. Respecte a la mascareta en educació infantil no és obligatòria i en Primària, de 1r a 4t, tampoc serà necessari el seu ús si s’està amb el grup estable de convivència. Si se surt del mateix s’haurà d’emportar posada quan no es pugui mantenir la distància de 1,5 metres.

Per als alumnes que cursin a partir de 5è de Primària l’ús de màscara serà obligatori quan no es pugui mantenir una distància interpersonal de 1,5 metres però no quan s’estigui assegut en el pupitre.

El compliment d’aquestes mesures s’impulsarà amb estratègies d’educació per a la salut així com amb cartelleria i senyalística amigables per a la infància que facilitin la seva comprensió.

Neteja i ventilació

Cada centre haurà de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció que respongui a les seves característiques però, en qualsevol cas, la neteja haurà de fer-se almenys una vegada al dia, reforçant-se en aquells espais que el precisin en funció de la intensitat d’ús, com per exemple en les condícies on serà d’almenys tres vegades al dia.

S’han de fer tasques de ventilació freqüent en les instal·lacions i durant almenys cinc minuts a l’inici de la jornada, en finalitzar i entre classes, sempre que sigui possible. Quan les condicions meteorològiques i l’edifico ho permetin s’aconsella mantenir les finestres obertes el major temps possible.

Gestió dels possibles casos

El document de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut indica que davant una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 en el centre educatiu se seguirà un protocol d’actuació previst: s’emportarà a un espai separat d’ús individual, se li col·locarà una màscara quirúrgica (tant al qual ha iniciat símptomes com a la persona que quedi a la seva cura) i es contactarà amb la família.

S’ha de cridar al centre de salut o al telèfon de referència de la seva comunitat o ciutat autònoma, i/o el seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals en el cas de treballadors, i se seguiran les seves instruccions. En cas de presentar símptomes de gravetat o dificultat respiratòria es dirà al 112.

Salut Pública serà l’encarregada de la identificació i seguiment dels contactes segons el protocol de vigilància i control vigent en la comunitat