Convocades cinc places de policia local a Martorell

0
1773
Imatge d'arxiu Martorell TV
Policia Local – Imatge d’arxiu Martorell TV

Segons ha fet públic l’ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir cinc places d’agents de la Policia Local de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mitjançant oposició lliure.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Martorell, formulada en el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell) i a la seu electrònica municipal (epígraf ‘Recursos Humans’) ubicada en el següent enllaç.

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada amb les bases.

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se des del dia 14 de novembre al 3 de desembre de 2019 ambdós inclosos en el Registre General de l’Ajuntament (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), o en qualsevol altre dels llocs assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara:

a) Tenir la ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

b) Tenir divuit anys complerts i no superar l’edat de jubilació forçosa de les persones funcionàries.

c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

d) Tenir una alçada mínima d’1,60 m les dones i d’1,65 m els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell B2, un test de cultura general i actualitat, un test de coneixements teòrics, proves d’aptitud física, entrevista personal, prova psicotècnica i una prova mèdica.