Ja es pot reclamar la devolució de l’import de les multes del primer estat d’alarma

0
932
decret

Des d’avui ja es poden reclamar les multes del primer estat d’alarma.

En total es podran acollir 24.289 persones que van ser sancionades.

La mesura va ser anunciada pel conseller d’interior, en una entrevista a TV3, fa dos mesos, concretament el 25 d’octubre, però fins avui no es podia dur a terme la reclamació.
La possibilitat de reclamació de devolució de l’import satisfet de les multes del primer estat d’alarma, la sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021 de data 14 de juliol.

Encara que la sentència no obliga a la devolució dels imports pagats:
La sentencia del TC no ordena retornar l’import de les multes ja pagades. Ben al contrari, declara “no susceptibles de ser revisats”, entre d’altres, “les situacions decidides mitjançant actuacions administratives fermes”.

Un reclamació que es podrà fer a través d’aquest formulari.

El decret de la Generalitat resol el següent:

“1.Revocar les sancions imposades per òrgans del Departament d’Interior per incompliments de les limitacions a la llibertat de circulació de les persones establertes per l’article 7.1 i 7.3 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, comesos entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020, i procedir a arxivar els expedients corresponents.

En cas que, com a conseqüència dels incompliments esmentats, el Departament d’Interior hagi instruït un expedient sancionador i s’hagi fet efectiu l’abonament, total o parcial, de l’import de la sanció imposada, es procedirà a retornar les quantitats abonades. Per fer-ho, cal que les persones interessades comuniquin les seves dades bancàries per fer efectiva aquesta devolució, si escau, mitjançant el formulari de comunicació de dades bancàries disponible a TramitsGencat, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

El ingressos obtinguts per les sancions imposades pels incompliments esmentats es declaren indeguts i, a banda de procedir a la devolució, s’haurà d’afegir a l’import corresponent l’interès legal dels diners meritat entre la data del pagament efectiu de la sanció i la data en què es proposi el pagament de la devolució de la sanció.

La present Resolució es comunicarà a l’òrgan competent per tramitar la via de constrenyiment, als efectes escaients.

2.Arxivar els procediments administratius sancionadors tramitats pels incompliments esmentats en els quals no hagi recaigut resolució sancionadora.

3.Estimar els recursos administratius pendents de resolució interposats contra les resolucions sancionadores imposades pels incompliments esmentats, només quant a la pretensió de deixar sense efecte la sanció imposada, i procedir a arxivar els expedients administratius corresponents.

4. Avocar la competència i disposar l’assentiment respecte als recursos contenciosos administratius interposats contra resolucions sancionadores dictades per òrgans del Departament d’Interior pels incompliments esmentats, sobre els quals no hagi recaigut sentència, i només quant a la pretensió de deixar sense efecte la sanció imposada, i sense imposició de costes.

5. Delegar en el secretari general del Departament d’Interior la competència per a la devolució de l’import de les sancions imposades per incompliments de les limitacions a la llibertat de circulació de les persones establertes per l’article 7.1 i 7.3 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, comesos entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020.

6.Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”


Publicitat