El Govern aprova un Decret llei que autoritza les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics per garantir el seu funcionament ordinari

0
773

Foto gencat
El Govern ha aprovat un Decret llei que habilita les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics per a la presa d’acords dels seus òrgans de govern amb la voluntat de garantir el seu funcionament mentre hi hagi mesures restrictives derivades de la Covid-19. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó: “amb aquest decret llei les entitats esportives, que són una peça clau del sector de l’esport i de l’activitat física de Catalunya, podran fer reunions telemàtiques per a la presa d’acords en els supòsits d’assemblees ordinàries, reunions i renovació de mandats de les juntes de govern, sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin expressament”.

Les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya es podran celebrar a distància. Així es podrà garantir el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. Això sí, en cap cas es podran fer per modificar els estatuts i reglaments de la entitat, elegir els membres de la junta directiva, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat, i dissoldre l’entitat.

El que sí habilita a les juntes directives de les entitats és a adoptar acords sobre les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de l’entitat sempre què no sigui possible la realització de les reunions de l’assemblea general a distància. A més, les federacions esportives també podran adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021.

Els acords adoptats s’hauran de ratificar per l’assemblea general de l’entitat, en reunió ordinària o extraordinària. Tot en un període màxim 60 dies naturals.


Publicitat