Martorell continua en fase d’Emergència I per la sequera

0
300

La sequera continua tenint un impacte negatiu en l’agricultura, els recursos hídrics, la biodiversitat i aspectes de la vida quotidiana. A dia d’avui les dades oferides per l’Agència Catalana de l’Aigua, confirmen 30 municipis en alerta, 297 en excepcionalitat i 239 en Emèrgencia I entre els que es troba Martorell.

Això significa que a la nostra ciutat ens trobem amb una situació d’ús urbà de l’aigua amb restriccions i prohibicions:

 

Domèstic Restriccions
Neteja de vehicles Ús prohibit
Granges Restriccions
Reg (públic i privat) Ús prohibit
Dutxes, actes lúdics Ús prohibit
Piscines Ús prohibit
Eliminació de pols a l’aire Ús prohibit
Fons ornamentals Ús prohibit
Neteja de carrers i mobiliari urbà Ús prohibit

 

S’entén per Restriccions que els volums lliurats per a abastament de població no poden superar en Emergència I una dotació màxima equivalent de 200 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals. A més, l’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d’altres d’una eficàcia equivalent.

Per altra banda, les Prohibicions afecten a la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua. També resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s’admet:
– el reg públic de supervivència d’arbrat i jardins botànics amb aigües regenerades procedents de depuradora o d’aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. S’ha d’utilitzar la mínima quantitat d’aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.
– el reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l’esport federat, només quan es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. A més, cal aplicar mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, mitjançant les quals s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reg. S’ha d’utilitzar la mínima quantitat d’aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.

Es prohibeixen la utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja de peus a les platges i la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l’escuma, els jocs d’aigua o similars.

Prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte:
– el reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i de les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada, que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, sempre que es realitzi en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua i que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reompliment de la piscina. En el cas de les piscines descobertes, s’ha de procedir al tancament total de les dutxes.
– l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d’educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
– l’ompliment i el reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
– l’ompliment total o parcial de les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.
Eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic d’aigua, amb l’excepció d’aquelles basses que serveixen de refugi a fauna en perill d’extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d’aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.


Publicitat