El Govern de la Generalitat, davant l’agreujament de la sequera, ha activat la preemergència per apel·lar a l’estalvi i allunyar l’impacte de les mesures més restrictives

0
297

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat avui per unanimitat la declaració del nou escenari de preemergència, que serà d’aplicació un cop surti publicada al DOGC la resolució corresponent. Aquest nou escenari s’estableix com un pas previ a la declaració de l’emergència per apel·lar a l’estalvi i allunyar l’impacte de les mesures més restrictives.

Així ho han explicat el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu. “El moment és molt crític, estem en emergència nacional, i el que fem és avançar-nos, una vegada més, fent una crida a tota a ciutadania, a les activitats econòmiques, a les entitats, a tothom, perquè ens posem tots en mode d’emergència”, ha alertat el conseller Mascort.

Com ja va explicar la setmana passada el Govern, la fase de preemergència és un nou escenari, no recollit en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència. “Estem convençuts que tot l’estalvi d’aigua que es produeixi a casa, a cada activitat econòmica o esportiva, servirà per allargar l’entrada en la fase d’emergència, que suposaria haver d’establir restriccions més greus”, ha explicat Mascort.

Les mesures més destacades que es contemplen en aquest escenari són:

 • Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l’escenari d’excepcionalitat el límit és de 230 l/hab/dia.
  • El reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que determini l’ens local. Es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  • Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d’aigua. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.
  • Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua, tret dels casos de necessitat per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
  • Finalment, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

  Mesures addicionals dels Departaments

  De manera complementària a les mesures que té previst aprovar el Consell d’Administració de l’ACA, el Govern ha anunciat dotze mesures addicionals i urgents per incidir en un major volum d’estalvi, proposades pels diferents Departaments:

  • Instrucció per implementar mesures d’estalvi en els edificis públics (Economia). A través de la Direcció General de Patrimoni, tots els departaments rebran una guia actualitzada de pràctiques que cal fomentar en els edificis públics per tal d’aconseguir un ús més eficient de l’aigua. La nova guia actualitzada serà de caràcter genèric i servirà de base per redactar-ne d’altres més específiques i adaptades a cada necessitat.
  • Circular amb recomanacions per als treballadors públics (Presidència).
  • Campanya educativa i de sensibilització a les escoles i instituts sobre l’aigua (Educació). La mesura contempla portar a terme un pla de difusió i promoció de la situació de sequera a tots els centres; elaboració de material de situacions d’aprenentatge relacionades amb competències del currículum; elaboració de material al voltant de les notícies que es generin als mitjans de comunicació; crear un repositori de notícies i informacions accessible a la comunitat educativa, així com crear un espai al web de currículum estable sobre sequera.
  • Convocatòria d’ajuts al sector turístic, per impulsar inversions que redueixin el consum d’aigua i la reutilització (Empresa i Treball). Gestionada a través de la Direcció General de Turisme, la convocatòria compta amb un pressupost de 12MEUR durant tres anys per a inversions en gestió eficient de l’aigua en establiments turístics. Es tracta d’una acció en línia al Compromís per un Turisme Responsable impulsat pel Govern i al que s’ha afegit el sector. S’obrirà els propers mesos. De manera complementària a aquesta nova línia d’ajuts, des del departament d’Empresa i Treball es treballa per prioritzar els projectes d’estalvi i optimització hídrica a les convocatòries d’ajuts al sector indústria.
  • Campanya de Formació a les treballadores del Servei d’Atenció a Domicili  (SAD públic i privat) per introduir pràctiques de control dels consums d’aigua en els domicilis que atenen (Drets Socials). Hi ha 45.000 beneficiaris de la llei de dependència que perceben el servei d’atenció domiciliària per part de les àrees bàsiques de serveis socials o que reben una prestació econòmica per contractar un servei similar al mercat. L’objectiu de la mesura és facilitar consells i impulsar accions per evitar malbaratament en el consum d’aigua i identificar possibles millores a través de les entitats que presten el SAD.
  • Campanya per a introduir pràctiques de control dels consums d’aigua als immobles de la xarxa residencial d’atenció a les violències masclistes (Igualtat i Feminismes). Revisar i reparar els immobles de la xarxa residencial d’atenció a les violències masclistes en clau d’estalvi d’aigua (mecanismes de doble descàrrega en totes les cisternes dels inodors, airejadors a les aixetes, reducció del caudal en dutxes…). A més, s’implementaran aquestes mesures d’estalvi en les reformes dels 8 immobles que s’adquiriran per a la xarxa d’atenció a les violències masclistes.
  • Agilització dels estudis per a l’ús de l’aigua regenerada en espais públics i comunitaris (Salut). Conjuntament amb l’ACA, ja es treballa en l’elaboració de criteris tècnics per ampliar les possibilitats de l’ús de l’aigua regenerada respecte a les prohibicions previstes en l’escenari d’emergència del PES, sempre que la qualitat de l’aigua assoleixi el llindar previst al RD 1620/ 2007 com a qualitat 1.1 de l’Annex IA.
  • Des de l’inici de l’actual episodi de sequera, el departament de Salut ha activat tots els mecanismes per donar resposta ràpida a les peticions d’informes sanitaris de l’ACA, la CHE, Ajuntaments o altres entitats per a concessions de reutilització d’aigua residual regenerada per a usos com la neteja viària, el reg de jardins urbans, reg agrícola, recàrrega d’aqüífers, etc., alliberant així recursos d’aigua per a destinar a consum. D’acord amb la normativa vigent, són informes previs a la concessió, obligatoris i vinculants. Es basen en la revisió documental del projecte per valorar la línia de tractament i comprovar que la qualitat de l’aigua regenerada assoleixi la qualitat sanitària necessària per a l’ús que se li pretengui donar. Així mateix, s’indiquen les condicions d’ús i de seguiment i control que es consideren necessaris en cada cas per evitar riscos per a les persones que hi puguin estar exposades. Durant el 2023 Salut ha dictat 61 informes sobre l’ús d’aigua regenerada.
  • Pla específic per reduir consum d’aigua en centres penitenciaris i de justícia juvenil (Justícia, Drets i Memòria). Seguint les indicacions de la Direcció General de Patrimoni als equipaments de la Generalitat per a l’estalvi d’aigua, es desplegaran les actuacions convenients per a l’estalvi d’aigua als centres penitenciaris i de justícia juvenil. S’implementaran mesures d’estalvi com ara la reducció del rec, mesures d’eficiència com la instal·lació de temporitzadors o reguladors de cabal, etc. Cal tenir en compte que tant centres penitenciaris com els de justícia juvenil tenen caràcter de serveis essencials i es considera que l’aigua és un servei bàsic per a la seva activitat.
  • Campanya per fomentar la neteja en sec de les explotacions ramaderes (Acció Climàtica).
  • Campanya d’informació sobre estat de la sequera al cos consular (Exteriors). Es compartirà informació a tots els membres del cos consular instal·lats a Catalunya sobre la situació de sequera que viu el país. Se’ls informarà sobre les mesures adoptades per tal que ho traslladin als seus països i ho comuniquin a la ciutadania que tingui la intenció de viatjar a Catalunya, així com a totes aquelles persones o organitzacions que ho considerin oportú. A Barcelona hi ha prop d’un centenar de cònsols acreditats, cosa que la converteix en la quarta ciutat del món que no és capital d’estat que acull més representants diplomàtics després de Nova York, Hamburg i Hong Kong. Per aquest motiu, el Govern de Catalunya disposa d’un programa de relació amb els cònsols, per reforçar els contactes amb aquesta àmplia xarxa internacional i connectar Catalunya amb el món.
  • Pla de seguiment de l’eficiència de les mesures que constin en el Pla de sequera (Recerca i Universitats).
  • Campanya de vigilància i control del compliment del Pla Especial de Sequera (Interior). La tasca per part de Mossos, en coordinació amb les policies locals, anirà centrada sobretot a la vigilància i control d’infraestructures crítiques vinculades a l’aigua o altres elements com poden ser els robatoris de coure que puguin tenir una afectació en la capacitat hídrica.

  Publicitat